Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên cơ sở Mặt hàng Ngày cấp giấy Địa chỉ
{{item.Title}} {{item.HangSXKD}} {{item.NgayCapGiay | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.DiaChi}}