Skip Ribbon Commands
Skip to main content

STT Tên cơ sở Tên sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
{{item.STT}} {{item.Title}} {{item.TenSanPham}} {{item.NgayTuCongBo | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.GhiChu}}