Skip Ribbon Commands
Skip to main content

STT Tên cơ sở Tên sản phẩm Ngày ký kiểm tra Kết quả xử lý
{{item.STT}} {{item.Title}} {{item.TenSanPham}} {{item.NgayKyKiemTra | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.KetQuaXuLy}}