Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng và nhiệm vụ của chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản1.Chức năng:

            Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà nội, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham ưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.
            Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
            Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn chi cục:
            a. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
            b. Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, qui hoạch, kế hoạch, chương trình đề án, dự án, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
            c. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên nghành, lĩnh vực công tác trong phạm vi quản  lý của Chi cục.
            d. Chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở y tế và tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản:
            - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình giám sát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thu hoạch đánh bắt, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thi trường nội địa hoặc xuất khẩu;
            - Chủ trì tổ chức kiểm tra công nhận đảm bảo điều kiện chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt qui chuẩn quốc gia, qui chuẩn kỹ thuật địa phương đối với cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu theo phân cấp;
            - Chủ trì tổ chức kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản sản xuất tại các cơ sở trên địa bàn thành phố trước khi đưa ra thị trường ở địa phương theo phân cấp;
            - Chủ trì tổ chức, hướng dẫn thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông lâm sản tiêu thụ trên địa bàn quản lý không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiến nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về trách nhiệm của các cơ quan quản lý chất lượng địa phương và đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo chất lượng nông, lâm, thuỷ sản.
            đ. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở và chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.
            g. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý việc đăng ký bản công bố hợp qui của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo qui định trong các qui chuẩn kỹ thuật tương ứng thuộc phạm vi quản lý.
            h. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn, đánh giá đối với các tổ chức đủ điều kiện để Sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sự phù hợp với qui chuẩn kỹ thuật địa phương theo qui định của pháp luật.
            I. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hoá và điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo qui định. Giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hoá và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản theo qui định của pháp luật
            j. Quản lý tổ chức, hoạt động kiểm nghiệm và hỗ trợ các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo qui định của pháp luật. Chủ trì hoặc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
            k. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
            l. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trong phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án qui hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.
            m. Quản lý tổ chức biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và qui định của pháp luật.
            n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.