Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quá trình phát triển của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội            Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ máy gồm 03 phòng, 01 đơn vị trực thuộc (Phòng quản lý chất lượng, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, Trạm kiểm định chất lượng),
            Ngày 17/9/2010 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội công bố Quyết định thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội (Với tổng số cán bộ ban đầu là 12 đồng chí, trong đó 3 người chính thức, 9 người là cán bộ biệt phái từ các Chi cục khác trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội). Năm 2011 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội chính thức đi vào hoạt động.
            Đến 12/2020 tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hà Nội gồm 02 phòng, 02 bộ phận (Phòng quản lý chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, bộ phận Thanh tra pháp chế, bộ phận chế biến, thương mại nông sản). Tổng số công chức và lao động hợp đồng do đơn vị quản lý hiện nay: là 32 người, trong đó công chức 26 người, hợp đồng 68/NĐ-CP 6 người. Trình độ: Tiến sỹ 01 người (chiếm 3 %), thạc sỹ 15 người (chiếm 47 %), Đại học 14 người (chiếm 44 %), Cao đẳng và Trung cấp 02 người (chiếm 6 %). Công chức nữ 19 người (chiếm 59,38 %).
              Kết quả hoạt động đến nay:
            - Chủ động tham mưu đề xuất với Ban Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và UBND Thành phố 72 văn bản chỉ đạo chính về Quản lý chất lượng ATTP (Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định, Công văn).
            - Công tác thông tin, tuyên truyền: Phối hợp với Đài PTTH Hà Nội. Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Nông thôn ngày nay, Thông tấn xã Việt Nam,... ký kết hợp đồng, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2020.


             - Kiểm tra thẩm định 182 cơ sở đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản. Cấp 129 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho cơ sở. Ra thông báo cho 24 cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, thuỷ sản tại thời điểm kiểm tra. Hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
            - Công tác giám sát chất lượng nông, lâm, thủy sản được 437 cơ sở  sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn Thành phố.  Tổng số mẫu lấy là 2028 mẫu trong đó: 450 mẫu rau, quả, chè;  600 mẫu thịt; 440 mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản, 538 mẫu khác (mật ong, cà phê, gạo…).
            - Công tác thanh kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đã tổ chức được 42 đợt thanh, kiểm tra tại 195 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, lấy 205 mẫu nông lâm sản và thủy sản, đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 36.000.000 đồng.
            - Triển khai Thông tư 14/2011/BNNPTNT, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch 84/KH-SNN ngày 17/12/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn theo phân cấp quản lý, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quận, huyện, thị xã được phân công triển khai kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 14.
            - Công tác kiểm định chất lượng nông lâm thủy sản: Trạm kiểm định chất lượng đã được văn phòng Công nhận Chất lượng cấp chứng chỉ “công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 lĩnh vực Sinh”, Mã số Vilas 642  đã được được bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ định.
            - Công tác thi đua: Trong những năm qua Chi cục luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng kỷ niệm chương 02 cá nhân, Bằng khen cho 01 tập thể. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tặng giấy khen cho 02 tập thể,  02 cá nhân, Thành phố tặng Danh hiệu 01 tâp thể xuất sắc. Sở Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho giấy cho 05 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 14 cá nhân, Danh hiệu người tốt việc tốt 12 cá nhân. Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.